Kur Farklarında KDV’nin Durumu ve 7161 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Diğer Değişiklikler

Ref.No: 2019-011

Kur Farklarında KDV’nin Durumu ve 7161 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Diğer Değişiklikler
 
18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Kanun’la; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususların başında bir süredir tartışma konusu olan kur farklarının KDV karşısındaki durumuna da açıklık getirilmiştir.
 
Kur farklarının KDV Karşısındaki Durumu
 
7161 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.
 
Bilindiği üzere Kanunda ‘’kur farkı” sayılmamış olmasına rağmen, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Kanun’da “vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi” ifadesini kullanmak suretiyle, sayılanların benzerlerinin de matraha dahil edilmesi gerektiği kabul edilmiş ve kur farkları üzerinden de fatura düzenlenerek KDV hesaplanması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak uygulamada çıkan  uyuşmazlıklar sonucunda;  İdare tarafından yapılan bu değişiklik ile bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, ortaya çıkan kur farkının da, alıcı veya satıcı tarafında matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi yönünde bir düzenleme yaparak tereddütlü durumu ortadan kaldırmış olmaktadır.
 
7161 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Diğer Değişiklikler
 
Katma Değer Vergisi Kanunda Yapılan Diğer Düzenlemeler
 
KDV 13 üncü maddesine yapılan   ilaveler ile getirilen istisnalar
 
Kanunun 17 inci maddesi ile ‘’yenilenebilir ve diğer’’ enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları kdv istisnası kapsamında alınmıştır.
 
Ayrıca 13üncü maddeye ilave edilen ‘’n) bendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi de istisna kapsamına alınmıştır.
 
KDV Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Kanunun 19 uncu maddesi ile süresi uzatılan geçici 35 inci maddesine göre  ; iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz.
 
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV iade uygulama süresinin 2019 yılında da devam edecektir.
 
7161 sayılı Kanun’un 20 inci maddesiyle, 2017 ve 2018 yılları için geçerli olan; inşaat işleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2019 yılında da devam etmesi sağlanmaktadır.
 
 
Gelir Vergisi Kanunda Yapılan Düzenlemeler
 
Pilot ve Uçuş görevlilerine ücret istisnası
 
Kanunun 3 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde istisnaları tanımlayan 23. maddesine ilave edilen 17 inci fıkraya  göre;  Türk Hava Kurumu ve Türkiye’de mukim olan özel havayolu şirketlerinde çalışan pilot ve kabin memurlarına ödenen ücretin gerçek safi değerinin % 70’i gelir vergisinden istisna kapsamında alınmıştır.
 
Bunun yanında Kanunun 4 üncü maddesi ile GVK’nun 29 uncu maddesinde yapılan değişikle Türk Hava Kurumunda çalışan pilot ve uçuş görevlilerine verilen teşviklere tanınan istisna kaldırılmıştır.
 
Böylece istisna sadece teşvik vb ödemlere tanınmış iken ücret niteliğinde tüm ödemlere getirilerek kapsamı genişletilmiş olmaktadır.
 
17. bent olarak eklenen istisna hükmü aşağıdaki gibidir:
 
“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş  esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70’i (Cumhurbaşkanı bu oranı % 100’e kadar artırmaya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)”.
 
Ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda istisna süresi uzatılmıştır.
 
7161 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle GVK’nun Geçici 76 ıncı maddesinde istisna süresi 31.12.2023 şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre  Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda istisna süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Kurumlar Vergisi Kanunda Yapılan Düzenlemeler
 
İmalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresi uzatılmıştır.
 
Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkanı sağlanmış olup, bu defa 7161 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesiyle yapılan değişiklik ile  2017 ve 2018 yılları için geçerli olan bu uygulamanın 2019 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.
 
 
Söz konusu kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla