7162 Sayılı Kanun İle Vergi İndirimi Uygulamasında ve Vergi Mevzuatında Yapılan Diğer Değişiklikler

2019-012

7162 Sayılı Kanun İle Vergi İndirimi Uygulamasında ve Vergi Mevzuatında Yapılan Diğer Değişiklikler
 
30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete ’de  yayımlanan "7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Gelir Vergisi Kanunda Yapılan Düzenlemeler
 
Esnaf Muaflığında İnternet Üzerinden Satış Yapma İmkanı ;
 
7162 Sayılı Kanun 1 inci maddesi ile GVK’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesine yapılan ilave sonucu; esnaf muaflığından yararlanan kişilerin  evde imal ettikleri bazı ürünlerin, yıllık  satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından (2019 yılı için 30.800 TL) fazla olmamak üzere, bu satışların internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılması durumunda da esnaf muaflığından yararlanmaya devam edebilmeleri imkanı sağlanmıştır.
 
Söz konusu düzenlemeye göre 9 uncu maddenin birinci fıkrası 6 numaralı bendi aşağıdaki gibidir.
 
6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir
 
İşsizlik Ödeneği de Gelir  Vergisi İstisna Kapsamına Alınmıştır.
 
7162 Sayılı Kanun 2 inci maddesi ile GVK’nun 25 inci maddesi 1 inci benci yeniden düzenlenerek gelir vergisinden istisna olarak dikkate alınabilecek olan işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatlarının kanuni dayanakları madde metnine eklenmiştir.
 
“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”
 
Buna göre işverenler tarafından  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir
 
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasındaki Değişiklikler 
 
7162 Sayılı Kanun 3 üncü maddesi ile GVK’nun mükerrer 121 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirası olan sınır 250 Türk lirasına çıkarılmış ve örneğin ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin şartların sağlanamaması durumunda terkin edilen vergilerin tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı  ihlal edilmemiş sayılmıştır.
 
Düzenlemenin son hali aşağıdaki gibidir.
 
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),
 
Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz
 
Buna göre her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler kanuni süresinde ödenme şartının ihlali sayılmayacaktır.
 
Ayrıca, örneğin İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın Kanun’da belirtilen sürelerde gerçekleşmemesi halinde tecil süresinin (teslimin yapıldığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar olan süre) bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, vergiye uyumlu mükellef olmanın şartlarından biri olan, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmediği kabul edilmiştir.
 
İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardan kesilen vergileri iadesi
 
7162 Sayılı Kanun 4 üncü maddesi ile GVK’na ilave edilen geçici 89 uncu madde ile 27.03.2018 öncesinde işten ayrılanlar için ikale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergileri red ve iade edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.
Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
Buna göre 7103 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (27 Mart 2018) önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergileri red ve iade edilecektir. Söz konusu iadenin alınabilmesi için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı da bulunmaktadır.
 
Katma Değer  Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yapılan Düzenlemeler
 
Türkiye’de Oynanacak Final Maçlarına İlişkin İstisnalar
 
7162 Sayılı Kanun 6 ıncı maddesi ile KDVK’na ilave edilen geçici 40 ıncı madde ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik olarak
 
  • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),
  • katılımcı futbol kulüpleri ve
  • organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara
yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den müstesna tutulmuştur.
 
Bu istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise KDV Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilebilecektir
 
Ayrıca 7162 sayılı Kanun’un 12 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na da aynı konuya ilişkin olarak geçici 11 inci madde eklenmiştir. Buna göre 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla ,
 
  • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),
  • katılımcı futbol kulüpleri ve
  • organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara,
gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir.
Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır.
 
Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilen buluşlara  kurumlar vergisi istisnası
 
7162 sayılı Kanun’un 11 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından yaralanabilmesi imkanı sağlanmıştır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değişmiştir.
 
2) İstisnanın uygulanabilmesi için;
a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname veya 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,
 
b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde veya 6769 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,
 
Diğer Bazı Kanunlarda da değişiklik yapılan söz konusu kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla